TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Tehnički pregled ”Boske”, kompanija je sa dugom tradicijom. U našim prostorijama možete obaviti registraciju, osiguranje i pregled svih vrsta vozila od putničkih do teretnih, motocikala, poljoprivrednih i radnih mašina, prikolica…

U saradnji sa osiguravajućim društvima “Auto-moto savez” i “Dunav” trudimo se da obezbedimo sve uslove za Vaš siguran put.

LOKACIJE:

Na adresi Ilije Garašanina 27A u Aranđelovcu, pružamo usluge tehničkog pregleda vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 t.
Na adresi Bukuljska 2L u Aranđelovcu, nalazi se centar ovlašćen za tehnički pregled svih vrsta vozila na dve raspoložive linije. Na ovoj adresi pružamo usluge izdavanja međunarodnih dozvola i ovlašćenja, članstvo Auto-Moto Saveza, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje,
osiguranje imovine, životno osiguranje, kupoprodajni ugovor i zeleni karton.

Da bi ste organizovali i planirali vreme koje Vam je potrebno za obavljanje tehničkog pregleda, u nastavku je tekst pravilnika o tehničkom pregledu gde su navedena vremena za svaku vrstu vozila.
Minimalna vremena za vršenje tehničkog pregleda vozila su:
1. 15 min – za mopede, motocikle, tricikle, četvorocikle, motokultivatore, radne mašine, priključna vozila za traktor, priključna vozila sa inercionom komandom uređaja za zaustavljanje i priključna vozila koja su konstruktivno izvedena bez uređaja za zaustavljanje;
2. 20 min – za traktore;
3. 30 min – za vozila čija NDM ne prelazi 3,5 t, osim vozila iz tač. 1) i 2) ovog stava;
4. 35 min – za vozila čija NDM prelazi 3,5 t sa hidrauličnim prenosnim mehanizmom uređaja za zaustavljanje;
5. 45 min – za vozila čija NDM prelazi 3,5 t sa pneumatičkim, odnosno hidro-pneumatičkim, prenosnim mehanizmom uređaja za zaustavljanje.

Kontrolori ne mogu započeti vršenje tehničkog pregleda narednog vozila pre isteka minimalnog vremena potrebnog za vršenje tehničkog pregleda prethodnog vozila, osim u slučaju kada tehnički pregled prethodnog vozila nije izvršen u celini.
Na tehnološkoj liniji ne može se istovremeno vršiti tehnički pregled dva ili više vozila.

Tehnički pregled vozila mora obuhvatiti pregled:
1. Uređaja za upravljanje;
2. Uređaja za zaustavljanje;
3. Svetlosnih i svetlosno-signalnih uređaja;
4. Uređaja koji omogućavaju normalnu vidljivost;
5. Uređaja za davanje zvučnih znakova;
6. Uređaja za kontrolu i davanje znakova;
7. Uređaja za odvođenje i regulisanje izduvnih gasova;
8. Uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila;
9. Uređaja za kretanje vozila unazad;
10. Uređaja za oslanjanje;
11. Uređaja za kretanje;
12. Elektro-uređaja i instalacija;
13. Pogonskog uređaja – motora;
14. Uređaja za prenos snage – prenosnog mehanizma;
15. Delova vozila od posebnog značaja za bezbednost saobraćaja;
16. Opreme vozila.

Pri vršenju tehničkog pregleda vozila utvrđuju se ispravnost uređaja i opreme iz stava 1. ovog člana i konstatuju njihove konkretne neispravnosti. Za vozilo se overava tehnička ispravnost ako ima sve propisane uređaje i opremu i ako zadovoljava sve tehničke uslove i normative za uređaje i opremu.

Pri ponovnom tehničkom pregledu vozila koje je pri redovnom ili vanrednom tehničkom pregledu ocenjeno kao neispravno, može se izvršiti samo tehnički pregled uređaja i opreme čija je neispravnost utvrđena.
Pri ponovnom tehničkom pregledu vozila kontrolori će izvršiti tehnički pregled vozila u celini, kada posumnjaju da je došlo do promene tehničkog stanja uređaja i opreme vozila koji su ocenjeni kao ispravni na tehničkom pregledu izvršenom u celini.
Ponovni tehnički pregled vozila mora biti izvršen u roku koji nije duži od tri radna dana od dana vršenja tehničkog pregleda vozila u celini.
Ponovni tehnički pregled vozila vrši isto ovlašćeno privredno društvo koje je vozilo ocenilo kao neispravno.
Ukoliko se vozilo ne podvrgne ponovnom tehničkom pregledu u propisanom roku, tehnički pregled vozila se mora izvršiti u celini.

Dokumentacija – šta poneti?

Saobraćajnu dozvolu, ličnu kartu, važeću polisu osiguranja
Za prepravljena i pojedinačno proizvedena vozila i vozila koja se prvi put puštaju u saobraćaj u Republici Srbiji, stranka stavlja na uvid uverenje o ispitivanju. Za vozila koja imaju ugrađen pogon na alternativna goriva (TNG, KPG…) stranka mora staviti na uvid potvrdu o periodičnom pregledu ovih uređaja.
Informacije za izdavanje registracione nalepnice:
Uz zahtev za izdavanje registracione nalepnice prilaže se:
1. potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila (registracioni list). Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;
2. polisa obaveznog osiguranja vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu koju motornim vozilom pričini trećim licima koja važi za period za koji se zahteva registracija vozila;
3. dokaz o uplati propisanih troškova za registraciju vozila, na kojem uz svrhu uplate mora biti navedena i registarska oznaka vozila ili broj šasije vozila ako se vozilo upisuje u registar prvi put;
4. dokaz o vlasništvu (saobraćajna dozvola), kao i dokaz o pravnom osnovu za korišćenje vozila (ovlašćenje overeno kod notara);
5. dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta – za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa – za pravna lica).

Radno vreme:

 

Tehnički pregled Boske, Bukuljska 2L, 34300 Aranđelovac

Telefon: 034/67-17-160
E-mail: boske.tp001@gmail.com

Radno vreme tehničkog pregleda:
Ponedeljak – petak: 07:00 – 17:00h
Subota: 08:00 – 16:00h
Nedelja: ne radimo
Radno vreme administracije:
Ponedeljak – petak: 07:00 – 17:00h
Subota: 08:00 – 13:00h
Nedelja: ne radimo
Radno vreme šaltera za registraciju vozila:
Ponedeljak – petak: 07:30 – 15:30 h
Subota: 08:00 – 13:00 h
Nedelja: ne radimo

Tehnički pregled Boske, Ilije Garašanina 27A, 34300 Aranđelovac

Tel./Fax: 034/701-372
E-mail: boske.tp001@gmail.com

Radno vreme tehničkog pregleda:
Ponedeljak – petak: 07:00 – 20:00 h
Subota: 08:00 – 16:00 h
Nedelja: ne radimo